[Edo-Tokyo Sanpo] Vol.4 "Surugacho" (Nihonbashi Mitsukoshimae)(6m56s)

Surugacho

[Nihonbashi Mitsukoshimae]

Vol.4
YearSeptember, Ansei 3 (1856)
LocationNear Mitsukoshi main store Nihonbashi Muromachi, Chuo-ku
CooperationMitsukoshi, Yamamoto Noriten, Mitsui Fudosan, Janoichi Honten
Ukiyo-e source and supervision: Kawasaki Isago no Sato Museum