[Edo-Tokyo Sanpo] Vol.9 "Haneda no Watashi Benten no Yashiro" (Haneda)(5m43s)

Haneda no Watashi Benten no Yashiro

[Haneda]

(The Benten Shrine and the Ferry at Haneda)

Vol.9
YearAugust, Ansei 5 (1858)
LocationNear Haneda 6-chome, Ota-ku (Haneda Shrine)
CooperationANA, Tokyo International Airport, Jonanjima Seaside Park
Ukiyo-e source and supervision: Kawasaki Isago no Sato Museum